ilze.puzane@inbox.lv     |   + 371 26800602   |     Stiklu iela 9a, Daugavpils

Pakalpojumi

Par mums

 SIA „Avaruus” piedāvā kvalitatīvus un profesionālus grāmatvedības pakalpojumus par klientam draudzīgām cenām, kas ietver visu nepieciešamo grāmatvedības operāciju uzskaiti, sakot no pirmdokumentu uzskaites līdz gada pārskata sastādīšanai vai saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāla sastādīšanai. Mēs sagatavojam nodokļu deklarācijas un atskaites iesniegšanai
Valsts Ieņēmumu Dienestam, operatīvos pārskatus uzņēmuma vadībai un citām institūcijām. Sagatavojam Projektu iesniegumus un atskaites iesniegšanai Lauku Atbalsta Dienestā. Konsultācijas klientiem ir bez
maksas. Pēc klienta vēlmēm varam strādāt ar dažādām grāmatvedības programmām: Zalktis, 1C, Krivulis. SIA “Avaruus” pakalpojumi pieejami latviešu, krievu un angļu valodās.

SIa “Avaruus” ir uzkrāta pieredze sekojošu nozaru un darījumu veidu uzskaitē un nodokļu aprēķinos:


Lauksaimniecība; Kokapstrāde; 
Pakalpojumi; Tirdzniecība; Transports; Starpniecības pakalpojumi; 
ES struktūrfondu projektu uzskaite; Darījumi ar ES dalībvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem; 
Eksporta un importa darījumi; Biedrības un reliģiskās organizācijas; Mikrouzņēmumi.

Grāmatvedības pakalpojumi

✔ Grāmatvedības politikas un kontu plāna sagatavošana vai papildināšana;

✔ Izejošo un ienākošo pavadzīmju un rēķinu apstrāde ierakstiem grāmatvedības reģistros;

✔ Bankas operāciju apstrāde un to iegrāmatošana;

✔ Avansa norēķinu apstrāde un to iegrāmatošana;

✔ Gada ienākumu deklarācijas sastādīšana fiziskām personām

✔ Komandējumu atskaišu apstrāde un to iegrāmatošana;

✔ Darba algas aprēķināšana;

✔ Nodokļu atskaišu/deklarāciju sagatavošana un iesniegšana VID;

✔ Klienta interešu pārstāvēšana attiecībās ar VID (telefona zvani, vēstules);
✔ Projektu iesniegumu sagatavošana iesniegšanai LAD

✔ Uzņēmumam nepieciešamo dokumentu
(rīkojumi, akti, izziņas), kas attiecas uz grāmatvedību, sagatavošana;

✔ Operatīvās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana pēc klienta pieprasījuma;

✔ Gada pārskata sastādīšana;

✔ Atskaišu sagatavošana iesniegšanai LAD;

✔ Mikrouzņēmuma deklarāciju sastādīšana